Ubezpieczenia KomunikacyjneOC- odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z pózn. zmianami).


Ubezpieczenie OC ważne jest na terytorium Polski oraz Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Jeżeli wybierasz się do kraju innego niż wymienione powyżej, powinieneś posiadać Zieloną Kartę

 


Auto-Casco

 

Jako kierowca doskonale rozumiesz znaczenie bezpieczeństwa na drodze. Auto-Casco (AC) zapewni Ci finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu.

Dzięki Auto-Casco:

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

 NNW kierowcy i pasażerów

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.Auto Szyby

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, tylnej oraz szyb bocznych w razie ich zniszczenia, powstałych wskutek:ASS – ubezpieczenie assistance

W zależności od wariantu ubezpieczenia zakres może obejmować:
OP - ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera. 
 

Ubezpieczenia OP obejmuje między innymi:

 Zielona Karta

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemy Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK.

Wymagana  na terenie następujących państw: (AL- Albania, BY-Białoruś, BIH- Bośnia i Hercegowina, IR- Iran, IL- Izrael, MK-Macedonia, MA- Maroko, MD- Mołdawia, SCG- Serbia i Czarnogóra, TN- Tunezja, TR- Turcja, UA- Ukraina